forside

BREAKING NEWS !

Så sluttede festen for plattenslageren Troels Olivero, han måtte betale giganterstatning til nobelantik.dk,
Randersauktioner.dk og Allan Nobel Andreasson.
Troels Olivero blev ved samme lejlighed dømt for injurier; retorsion... ...hvor dum kan Troels Olivero være ?.
Troels Olivero havde fundet en proviensskødeadvokat til at repræsentere sig i Vestre Landsret.
Allan Nobel Andreasson m. fl. blev repræsenteret af Advokatfirmaet Christian Harlang, KBH
og proviensadvokaten vidste ikke hvad EMK var og tågede derfor helt rundt som Disneys Bambi i Vestre Landsrets lokaler.
(EMK = Den europæiske Menneskerettigheds-konvention)


Forord til svarskrivelsen:

Gæt hvem der har stiftet, har været ejer eller 95% medejer af disse konkurslukkede anpartselskaberne
som ses herunder:
2v invest aps 21326135
Easy auction aps
Unistar sales company 29135622
Gauguin Auktioner aps cvr. 25934865
Administrationsselskabet af den 3. marts 2001
Gauguin Auctions Huse aps
gauguin.com aps
gauguin tele house aps
gauguinauctions.com aps
inco-international consulting aps
international consulting aps
m.fl

Svaret findes i svarskriftet herunder
-------------------------------------------------------------------

BREAKING NEWS !
Tremmeruskeren og den pædofilimistænkte Troels Olivero, Hellerup
TABTE denne sag og blev i Vestrelandsret dømt til betale nobelantik.dk og randersauktioner
og Allan Nobel Andreasson kr. 25.937,50.
Nobel Antik og Randers Auktioner samt Allan Nobel Andreasson
havde ret til at udstille gemmologtumpen Troels Olivero som plat og fuld af fup
samt meget meget mere.
Troels Olivero svindlersvinet Henningsens Alle 33 Hellerup

S v a r s k r i f tI sagen BS nr. 99-2662 / 2009

Gauguin Trading Aps cvr. 30346491
Henningsens alle 33
2900 Hellerup

Og

Troels Olivero

2900 Hellerup

Mod
Nobelantik.dk
v/ Allan Nobel Andreasson
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Og

Randersauktioner.dk
v/ Allan Nobel Andreasson
xxxxxxxxxxxSAGSØGTES PÅSTAND


Overfor sagsøgernes påstand 1. - for begge parter

Principalt:

Frifindelse.

Subsidiært:

Et af retten mindre beløb


Overfor sagsøgernes påstand 2.- for begge parter

Frifindelse. [se note 1.]


Overfor sagsøgernes påstand 3. - for begge parter


Frifindelse. [se note 1.]


Overfor sagsøgernes påstand 4.- for begge parter


Frifindelse. [se note 1.]


NOTE 1.)
Vedr. påstand: 2, 3 og 4. At de sagsøgte, overfor sagsøgerne påstand 2, 3. og 4.
at gøre gældende, at alm. krav af en stævning i en sag
anlagt ved Sø & Handelsretten i en privat straffesag som
den foreligger, suppleres med strafferetsplejens krav til
anklageskrifter, således at jeg som sagsøgt som tiltalt
i en privat straffesag får tilstrækkelig mulighed for at
varetage mit forsvar jf. artikel 6 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og den hertil knyttede praktisk.
Det er ikke tilstrækkeligt at sagsøgerne anfører, at
sagsøgte har overtrådt "markedsføringslovens § 1 og § 3.

Sagsøgerens påstande må indeholde en nærmere beskrivelse
af det forhold, som der rejses tiltale for, med sådan
angivelse af tid, sted, udførelsesmåde og andre nærmere
omstændigheder, som er nødvendige for en tilstrækkelig
og tydelig beskrivelse. Således må det angives nærmere,
hvilke af de forskelligartede gerningsindhold i markeds-
føringsloven § 3, stk 1-3 de sagsøgte tiltalte for at have
realiseret, samt hvorfra, hvortil, hvornår, på hvilken
måde, og under hvilke omstændigheder i øvrigt hver af de
sagsøgte har foretaget den beskrevne "udsendelse" og ikke
mindst hvilke ytringer i de angivne bilag der nærmere skulle
realisere det pågældende gerningsindhold ved at være vild-
ledende, utilbørlige og injurierne mv. I mangel af sådanne
præcise angivelser har sagsøgte ingen mulighed for at
forsvare sig overfor den rejste tiltale.
Angivelser på en dansk hjemmeside af et link til eller en
URL på en udenlandsk hjemmeside med ytringer af den ene
eller anden art indebærer ikke i sig selv anvendelse af
angivelser som nævnt i markedsførimgsloven § 3 eller frem-
sættelser eller udbredelse af sigtelser som nævnt i straffe-
lovens § 267 og § 268.
Markedsføringsloven er territorialt begrænset og finder ikke
anvendelse på visse af de handlinger som er anført i stævningen.Sagsfremstilling for begge indstævnede

Uanset sagsøgeres grove injurier og faktuelle ukorrekte påstande i sit
sagsanlægs sagsfremstilling om begge sagsøgte, samt sagsøgers undvigende
fremstilling om hans reelle kendskab til og om ejerskabet af hjemmesiden
www.gauguin.dk. Hvor sagsøger Troels Olivero forsøger, at fraskrive sig
ethvert kendskab og ansvar for hvad der har foregået af ulovligheder på
hjemmesiden www.gauguin.dk .
Sagsøger Troels Olivero stiftede den 13. januar 2001 anpartsselskabet Easy
Auction Aps cvr. 25934865, bilag A. Den 18. juni 2002 ændres navnet Easy
Auction Aps cvr. 25934865 til Gauguin Auktioner Aps cvr 25934865, bilag B,
hvorunder hjemmesiden starter www.gauguin.dk starter.
Fremover vil Gauguin Auktioner Aps cvr 25934865 i teksten blive benævnt som GaAukAps cvr.25934865

Anpartsselskabet GaAukAps cvr. 25934865 som sagsøgeren Troels Olivero
stiftede og personlig drev www.gauguin.dk fra, er i dag gået konkurs.bilag C.
GaAukAps cvr. 25934865 hed frem til den 2. januar 2008 GaAukAps cvr 25934865.
fra den 2. januar 2008 omdøbtes GaAukAps cvr. 25934865 til Administrations-
selskabet af den 3. marts 2001 stadig med cvr. 25934865.bilag D. Kort efter blev
der indgivet konkursbegæring i selskabet. Som Sø & Handelsretten den 4. marts
2010 blev erklæret konkurs med en gæld på ca. en million kroner.bilag C.

Kort før navneændringen den 2. januar 2008, helt præcis den 8. oktober bilag E,
samt tre aftaler den 7. december bilag F side 2, bilag G samt bilag H tømte
sagsøger Troels Olivero egenhændig firmaet GauAukAps cvr. 25934865 for værdier,
ved for begge parter at udfærdige førnævnte salgsaftaler mellem GauAukAps cvr.
25934865 og Gauguin Trading cvr. 30346491 som sagsøgeren Troels Olivero stiftede
og ejer 100%. Salgsaftalerne mellem parterne (køber og sælger) blev på begge
sider underskrevet at sagsøgeren Troels Olivero.
Ultimo januar 2010 dukkede der en pludselig en "overtagelses"aftale op, bilag I,
den var dateret den 30. decenber 2007, den har sagsøgeren Troels Olivero også
underskrevet for begge parter. Overtagelses- aftalen i bilag I er interessant
fordi ingen kendte eksistensen af den, ej heller kuratoren i konkursboet GauAukAps
cvr. 25934865 (administrationsselskabet af den 3. marts 2001) har, kunne finde
spor af den i konkursboets papirer. Overtagelsesaftalen dukkede pludselig op da
sagsøgte i denne sag, anmode Retten i Randers lukke den endnu ikke afsluttede
genoptagelsessag BS 6-400 / 2007, der var anlagt i 2007 af det nu konkurslukkede
GaAukAps cvr 25934865 og Troels Olivero. Anmodningen til Retten om at lukke
førnævnte sag, havde fundament i en dom Østre Landsret afsagt den 20. maj 2009 i
sagen B-2769-08 Gauguin Trading Aps cvr. 30346491 og Troels Olivero mod Larsen Data.
Østre Landsret pure frifandt Larsen Data, da sagsøgerne ikke kunne redegøre/bevise
deres ret til disponerer over sagen, idet kurator advokat Lars Sandager-Jørgensen
som behandle konkursboet GaAukAps. cvr. 25934865, i en email til sagens sagsøgte
Larsen Datas advokat Hanne Bender havde oplyst, at der i det materiale han havde
fået udleveret i konkursboet GaAukAps cvr 25934865 intet fandtes der dokumenterede,
at retten til retssager mv. var overdraget til andet selskab og at konkursboet i
øvrigt ikke ville indgå i sagen. Derfor pure frifandt Østre Landsret Larsen Data
og dømte Gauguin TradingAps cvr 30346491 og Troels Olivero til at betale sagsøgte
15.000 kr. i sagsomkostninger. Bilag J
Fremover vil Gauguin Trading Aps cvr 30346491 i teksten blive benævnt som GaTraAps cvr.30346491

Der er i forbindelse med den sene og pludselige fremkomst af overtagelsesaftalen i
bilag I, indgivet anmeldelse mod Troels Olivero til forskellige myndigheder pga.
mistanke om bl.a. dokumentfalsk og svig i forbindelse med afviklingen af konkursboet
GaAukAps cvr. 25934865 (administrationsselskabet af den 3. marts 2001) m.fl.

Sagsøgeren Troels Olivero har siden 2002 drevet hjemmesiden www.gauguin.dk på sådan
en måde, at den alm. danske internetforbruger og myndighedernes opmærksomhed blev vakt,
fordi bl.a. beskrivelserne og vurderingerne samt købsvilkårene på www.gauguin.dk
fraveg væsentligt fra normen og loven om fjernsalg samt markedsføringsloven, som
www.gauguin.dk er underlagt. bilag K Selvom salget fra www.gauguin.dk har været underlagt købelovens del om fjernsalg,
siden 2002 har sagsøgeren Troels Olivero hverken på det konkurslukkede selskabs vegne
eller på det ny selskabs vegne, endnu, indrettet sig efter fjernsalgsloven.
De afgørelser bilag L, M, N, O, P, Q, R, der er offentliggjort på sagsøgtes private
hjemmeside www.nobelantik.dk stammer fra forbrugerklagenævnet og domstolene. Klagesager
helt tilbage fra 2005, og klagesager som sagsøgeren Troels Olivero endnu ikke har
efterlevet. Alle de offentliggjorte afgørelser stammer fra klagesager i det konkurs-
lukkede selskab GaAukAps. Cvr. 25934865. Derfor kan det undre, at sagsøgeren Troels
Olivero hoverer over det, da han selv personligt er årsag til disse. Sagsøger har som
den eneste i GaAukAps cvr. 25934865, svaret på henvendelser fra forbrugerklagenævnet
med sin underskrift, sagsøger Troels Olivero har også med sin underskrift meddelt
forbrugerklagenævnet i en sag under selskabet GauTraAps cvr. 30346491, at han hvis
en klagesag går ham imod nægter at efterleve den, Bilag S, side 4.
At sagsøgers navn Troels Olivero figurer i de offentliggjorte afgørelser på www.nobelantik.dk.
Skyldes at sagsøger Troels Olivero hverken mere eller mindre, ene og alene bevisligt
driver og derfor tegner selskabet ud af til, ved selv at indkøbe den vare der sælges på
www.gauguin.dk, ved selv at beskrive den vare der sælges på www.gauguin.dk, ved selv
at vurdere den vare der sælges på www.gauguin.dk, ved sin underskrift alene at have
oprettet anpartsselskaberne GaAukAps cvr. 25934865 og GaTraAps cvr. 30346491, og ved
med sin underskrift at svare købere, klagere, behandlere (forbrugerklagestyrelsen,
forbrugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden) af klagerne mv, på ting der har udspring
af handlen på www.gauguin.dk. At Troels Olivero driver www.gauguin.dk fra sit nye
selskab GaTreAps cvr. 30346491, er der vist ingen tvivl om, da han stadig ene og alene
driver det ny selskab og alene bestemmer forretningsbetingelserne på hjemmesiden
www.gauguin.dk. ses i bilag S. Førnævnte forretningsbetingelser der iflg. forbruger-
ombudsmanden overtræder adskillige paragraffer i markedsføringsloven bilag T,

Ved at besøge sagsøgers hjemmeside www.gauguin.dk, drages publikum umiddelbart af
sagsøgers Troels Oliveros ekstrem små købspriser på smykkerne, der er i forhold til
de tårnhøje vurderinger, kun er en brøkdel, bilag U. Bilag U understøttes af
forbrugerklagenævnets afgørelse i bilag O side 6. Sagsøger Troels Olivero har gennem
tiderne adskillige gange overfor bl.a. forbrugerklagenævnet skulle forsvare det
åbenlyse misforhold mellem vurdering og salgspris og seneste den kritiske vurdering
udført en af guld og sølvsmedenes organisation tilknyttet ekspert Karin Borup, af
en ring, som sagsøger Troels Olivero havde vurderet ringen til 75.500 kr. på et
smykkevurderingsbevis, bilag V, der ikke anerkendes internationalt.

Som det ses på bilag v, hænger salgspris og vurdering ikke sammen med vurderingen
på bilag U side 2. Alligevel udskrev sagsøger Troels Olivero et smykkecertifikat
ud på vurderingen + 500 kr.Sagen drejede sig om at sagsøger Troels Olivero bevisligt
havde fusket med lødighedsstemplingen i en ring solgt som værende udført i 18 karat
guld, men ringen var stemplet med et lødighedsstempel af langt mindre karat,
bilag S side 1. Samt en klagesag hvor en køber på www.gauguin.dk havde købt en
ring med beskrivelsen "eksklusivt, 13,40 ct. Blod-rød rubin…" for kr. 31,250.-
som af sagsøgeren Troels Olivero var vurderet til kr. 125,000.-. Den anerkendte
smykkekyndige Karin Borup som i klagesagen hos forbrugerstyrelsen var blevet bedt
om at redegøre for flere spørgsmål omkring sagsøgers beskrivelse og vurdering,
er i sin redegørelse til forbrugerstyrelsen tydeligvis dybt rystet over sagsøgers
Troels Olivero beskrivelse af den "eksklusive blod-røde rubin", hun skriver bl.a.
"Det har været umuligt for mig at finde en rubin af så dårlig kvalitet", bilag O side 7….
". Fremgangmåden med de høje vurderinger som Troels Olivero bruger har rystet den
danske guldsmedebranche så meget at de internt advare deres medlemmer om overhovedet,
at have noget med ham at gøre. Han er direkte ødelæggende for smykkebranchen, siger de.

Sagsøger Troels Olivero kalder på sit selskabs hjemmeside www.gauguin.dk sig selv
for gemmolog. Gemmologtitlen kan alle enhver smykkes sig med, da gemmologtitlen ikke
er beskyttet. De "smykkecertifikater" som sagsøger Troels Olivero udfylder med
beskrivelse og en vurdering, sætter sagsøger Troels Olivero sin underskrift på. Ved
at studere et af sagsøger Troels Olivero udfyldte "smykkecertifikat" bemærkes det,
at lige under sagsøgers underskrift står
REGISTERED GEMOLO ISG CERTIFIED (ISG = International School of Gemology)
, bilag V. En henvendelse til firmaet International School of Gemologys hvor sagsøger,
påstår at være certificeret gemmolog fra, kender ikke umiddelbart til Mr. Troels Olivero.
Ved at besøge hjemmesiden som firmaet International School of Gemologys ejer/driver,
findes Troels Olivero navn ej heller under certificerede gemmologer. Derfor stillede
sagsøgte på/via firmaets hjemmeside spørgsmålet om hvorfor at mr. Troels Olivero navn
ikke fandtes blandt firmaets alle ca. 30 certificerede gemmologer fra hele verden. Firmaet
svarede: at enten havde vedkommende ikke bestået den simpel onlineudannelse eller også
var vedkommende ekskluderet pga. af andre årsager. Den hyppigste årsag var klager om plat
og svindel med beskrivelser og vurderinger, dernæst var årsagen manglende opfølgning af
CD-rom-kurser eller betaling af det årlige medlemskontingent. Certificeringstitel som
sagsøger bruger på sine "smykkecertifikater" koster ca. 125 US$. Til forskel fra det 125$
billige onlinekursus som sagsøger påstår at være i besiddelse af , kræver en normal
gemmolog udannelse hos et alm. anerkendt firma som :
GIA - Gemological Institute of America
IGI - International Gemological Institute, EGL
European Gemological Laboratorium og AGS American Gemological Society,
flere års uddannelse og koster let mellem 40-50.000 kr samt flere skoleophold i udlandet.

Ved at høre om, og se på sagsøgers Troels Oliveros optræden i Danmarks Radios udsendelse
DR Kontant, bilag W på DVD: Med titlen: "Auktionshuse snyder med smykker på nettet". Her et
afskrift af udsendelsen ""Ja!, er smykkerne formuer værd som auktionshusene på nettet lover, eller er de værdiløse, lige til at smadre ?…Velkommen til Kontant ! ….Tænk hvis man kunne købe dyrebare ædelstene og smykke, langt under deres reelle værdi, og det kan du faktisk lover auktionshusene lauritz.com og gauguin.dk på nettet, desværre bliver nogen kunder klogere når smykket kommer med posten,… ja, så vidste jeg at jeg var blevet fuppet…(siger en kvinde) … "netop Gauguin kan man tilsyneladende gøre en endnu bedre handel end hos Lauritz, hvis man skal tro vurderingerne, og naturligvis forudsat at smykker modsat dem vi har hernede er ægte. På Gauguins hjemmeside kan man læse; Gauguin har på kort tid har markeret sig som Danmark bedste auktionshus for finere smykker, intet andet auktionshus har kunne tilbyde Danmarks befolkning den type kvalitets smykker til Danmark absolut bedste priser". Herefter køber DR-kontants medarbejder en ring hos Gauguin.dk for kr. 4.000.- som er vurderet til kr. 40.000. En ring der så efterfølgende bliver vurderet af forskellige anerkendte guldsmede i Danmark til en brøkdel af Troels Olivero vurdering. DR opsøger i udsendelsens slutning "gemmolog" Troels Olivero, for at få hans forklaring på hans høje vurderinger af de smykker han sælger. Troels Olivero svare "….vi vurdere vores ting på baggrund af statistiske materiale, det vi ved som tingene koster". Men på trods af sagsøgeres tilsyneladende dybe indsigt i statistikker og viden om hvad ting koster. Så regner klagerne ned over sagsøger Troels Olivero og hans salgsplatform www.gauguin.dk i et antal, at Danmark Radio team DR kontant havde dokumentation nok til en udsendelse for at afslører specielt www.gaugun.dk og Troels Olivero`s handelsmoral og Troels Olivero totale manglende evner udi gemmologien. Udover førnævnte indeholder udsendelsen DR-kontant, dokumentation for, at sagsøger Troels Olivero selv står for indkøb af smykkerne, "certificeringen" af smykkerne, som sælges på www.gauguin.dk. Der lades ingen tvivl tilbage hos seeren, om hvem der er ejer og "kaptajn" på "skibet:" www.gauguin.dk. Forbrugerprogrammet DR Kontant sælger ikke sendetid. DR-kontant laver udelukket programmet,
pga. de negative henvendelser de har fået fra borgere, der har haft negative oplevelser med
et given firma og i dette tilfælde blev det altså www.gauguin.dk med de små priser og
urealistiske høje vurderinger. DR kontant beviste med deres udsendelse at smykkesalget på
www.gauguin.dk er dybt utroværdigt.

In parenthesi:
(I en BS 6-400 / 2007 mod en Allan Nobel, Randers påstod sagsøger Troels Olivero på sine
egen og sit anpartsselskabs GaAukAps cvr. 25934865 vegne, at han var autoriseret gemmolog,
bilag X linje 7 og 8, en påstand han senere måtte trække i land, da han ikke kunne fremlægge
dokumentation for hvem der havde autoriseret ham. Efter afsløringen med den falske gemmolog
autorisation, nøjes sagsøger Troels Olivero i dag med den ubeskyttet og lidt mindre
flatterende titel: certificeret gemmolog.)

Selvom sagsøger Troels Olivero solgte www.gauguin.dk fra GaAukAps cvr. 25934865 til sit "nye"
selskab GaTraAuk cvr. 30346491, er klagerne over www.gauguin.dk ikke blevet mindre. For-
brugerombudsmanden både i 2008 og 2009, har haft fat i sagsøgeren Troels Olivero for at få
ham til at overholde loven om fjernsalg og markedsføringsloven, bilag T og Y I førnævnte sag
fremgår det tydelig at forbrugerombudsmanden har mistet tålmodigheden med sagsøgeres Troels
Oliveros fantasifulde opfattelse af, at hans salgsbetingelser står over både fjernsalgsloven
og markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden truede derfor selskabet med både politianmeldelse
og retssager. Det hjalp lidt, men straks efter der var faldet ro på sagen, ændrede sagsøger igen
sine betingelser, så køberne igen står ringere end loven. Bl.a. nægter sagsøger i dag nu igen,
at kunder der har købt et smykke mister deres 14 dages fortrydelsesret, hvis kunden bryder den
emballage som sælger (sagsøger) har forseglet smykket i. Dvs. at kunden/køberen bliver fraskrevet
sin 14 dages fortrydelsesret ved at bryde den hjemmelavede forseglingen for at prøve smykket,
enten på sin finger eller omkring halsen. En fremgangsmåde der er iflg. forbrugerombudsmanden
er direkte ulovlig. Men selvom metoden er ulovlig og forbrugerombudsmanden konstant er efter
Troels Olivero og de af hans selskaber der driver www.gauguin.dk, forsætter sagsøger Troels
Olivero sine ulovligheder, og det har han gjort det i snart 8 år.

Forbrugerstyrelsen/forbrugerklagenævnet har gennem de sidste mange år på deres hjemmeside www.fs.dk
jævnligt offentliggjort de klagesager, hvor købere hos www.gauguin.dk direkte har klaget til
forbrugerstyrelsen/forbrugerklagenævnet over den vare de havde købt på www.gauguin.dk enten har
været mangelfuld eller fordi køberen ikke kunne fortryde sit køb, eller bare havde følt sig godt
og grundigt snydt.
De klagesager der har været offentliggjort på www.fs.dk er offentliggjorte ene og alene fordi
selskabet bag www.gauguin.dk og den ansvarlige direktør og ejer Troels Olivero nægter at efterkomme
de kendelser som forbrugerklagenævnet har afsagt. Det er de domme/kendelser sagsøgte i denne sag
på sin private non profit hjemmeside www.nobelantik.dk har offentliggjort.

Sagsøgerne kalder deres hjemmeside auktion, Salget på www.gauguin.dk er omfattet af fjernsalgsloven.
En auktion er omfattet af auktionslederloven og kan ikke afvikles på internettet. Både for-
brugerklagenævnet og forbrugerombudsmanden har med sagsøgtes fremlagte bilag, med syvtommer søm
slået fast, at www.gauguin.dk er underlagt købelovens afsnit om fjernsalg. Salgsportalen www.gauguin.dk
er fuldstændig som hvilken anden forretning på internettet der eksempelvis sælger bleer, sutter
eller hvide tennissokker. Talemåden fupauktion er ganske almindelig når snakken falder på firmaer
som www.gauguin.dk og Lauritz.com. Det kan undre at sagsøger ikke for flere år siden har anlagt
sag mod de mennesker der har kaldt www.gauguin.dk. for en fupauktion. Sagsøger har i flere år
været vidne om betegnelsen fupauktion om www.gauguin.dk . Men på trods af sagsøgeres viden om
benævnelsen fupauktion om www.gauguin.dk, har sagsøger forbeholdt sig passiv overfor betegnelsen
fupauktion om www.gauguin.dk i alle årene. Fup betyder iflg. Nudansk ordbog = "tage nogen i skægget"
og auktion underlagt fjernsalgsloven, må jo være at tage nogen i skægget.

Det bemærkes at:
Sagsøgeren Troels Olivero siden 2007 på sin hjemmeside www.gauguin.dk har påstået at sagsøgte i
denne sag er blevet dømt til at betale (det nu konkurslukkede) GauAukAps cvr. 25934864 og Troels
Olivero 160.000.- i erstatning. Sagsøgerens påstand er ikke korrekt.
Sagsøgeren Troels Olivero har endvidere rundsendt mit fulde personnummer til hans kunder i
GaTraAps cvr. 30346491. Seneste den 11. februar 2010 er sagsøgeren Troels Olivero igen blevet
politianmeldt for i to tilfælde at oplyst min beskyttet adresse og i et tilfælde igen at offentlig-
gjort mit fulde personnummer på www.trustpilot.dk, Og selvom beviserne i førnævnte anklager om
fremsendelse af personnummer mv. er bevist og vel dokumenterede, nægter sagsøgeren Troels Olivero
sig som sædvanlig uskyldig og siger hver gang til sit forsvar "det er ikke mig, det er mit aps-firma".
Forespurgt om hvem der så kunne være, der skriver og rundsender mit personnummer og adresse, siger
Troels Olivero "vi".

Herudover har sagsøgeren på sin hjemmeside www.gauguin.dk i perioden 22. marts 2009 frem til den til
den 9. september 2009, påstået, at sagsøgte, var sigtet for have gennembanket, slået til plukfisk
mv, sin tidligere kæreste. De førnævnte påstande tvang sagsøgte i første omgang at få lagt fogedforbud
mod sagsøgeren, men pga. en opstillingsfejl kunne fogedsagen ikke gennemføres. Efterfølgende anlage
sagsøgte i denne sag injuriesag mod Troels Olivero ved retten i Lyngby. Troels Olivero har i den sag
taget bekræftende til genmæle. Dog med det forbehold at det ikke er ham men hans firma, som alene
har ansvaret.

Sagsøgte har i denne sag været i kontakt med forbrugerstyrelsen, som velvilligt har fremsendt bilag
til de afgørelser som sagsøgte har offentliggjort på www.nobelantik.dk. Bilag som forstærker min
dokumentation og vurdering i at Troels Olivero ER PERSONEN der ejer, driver, agerer og laver de
ekstrem høje og urealistiske vurderingerne af de til salg satte smykker på www.gauguin.dk Sagsøgtes
vurdering af, at der må advares mod Troels Olivero / www.gauguin.dk, understøttes udover de afsagte
kendelser da også af Karin Borup, som i sin vurdering, af et smykke som Troels Olivero havde vurderet
125.000 kr, til forbrugerklagenævnet udtaler " Det har været umuligt for mig at finde en rubin af så
dårlig kvalitet". bilag O side 7 - Resten af klagesagerne og dommen for import af falske Rolex-ure,
som er offentliggjort på www.nobelantik.dk behøver ikke en nærmere redegørelse, de taler for sig selv.
Og det faktum er der i dag, den 8. marts 2010, på forbrugerstyrelsen hjemmeside stadig advares mod
selskabet Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934864 (senere Administrationsselskabet af den 3. marts 2001),
er ene og alene af den grund, at Troels Olivero ikke har efterkommet de afgørelserne fra
forbrugerstyrelsen, han og hans selskab er blevet pådømt. Ved at studerer bilag I, kan det ses at
Troels Olivero den 30. december 2007 forpligtede sig med sin underskrift til overtage alle gælds-
forpligtelser og tvister i Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934864 (senere administrationsselskabet af
den 3. marts 2001) - men intet er sket, andet end Troels Olivero`s eneejet anpartsselskab Gauguin
Auktioner Aps cvr. 25934864 (senere administrationsselskabet af den 3. marts 2001) den 4. marts 2010
kl. 12.00 ved Sø & Handelsretten, Kbh, blev erklæret endelig konkurs, med en gæld på ca. 1.000.000,00 kr.

PROVOKATIONER:

1.)
Opfordring til at fremlægge udskrift fra den sagsøgerens stiftende generalforsamling i
Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934865 og Gauguin Trading Aps. cvr. 30346491.

2.)
Sagsøgeren opfordres til at give oplysning om navn og adresse på andre end ham selv der
har siddet i bestyrelsen i anpartsselskaberne Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934865 og
Gauguin Trading Aps. cvr. 30346491.

3.)
Opfordring til at fremlægge Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 Gauguin Trading
cvr. 30346491s vedtægter.
4.)
Opfordring til at oplyse hvorledes at sagsøgeren Troels Olivero IKKE har haft kontrol
eller blot indflydelse over hjemmesiden www.gauguin.dk i perioden frem til 30. december
2007, som det fremgår af stævningen.

5.)
Sagsøgeren opfordres til at give oplysning om navn og adresse på andre end ham selv der
har siddet i bestyrelsen i anpartsselskaberne Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934865 og
Gauguin Trading Aps. cvr. 30346491.

6.)
Sagsøgeren opfordres til at give oplysning om navn og adresse på andre end ham selv der
har fungeret som direktør i anpartsselskaberne Gauguin Trading Aps. cvr. 25934865 og
Gauguin Trading Aps. cvr. 30346491.

7.)
Sagsøgeren opfordres til at fremlægger uomtvistelige beviser på at sagsøgte Allan Nobel
Andreasson allerede er dømt for overtrædelse af straffelovens § 267 mod sagsøger 2.

8.)
At sagsøgerne opfordres til at give oplysning om navn og adresse på andre end ham selv
der har givet anledning til de massive klager over køb af smykker på www.gauguin.dk

9.)
At sagsøgerne opfordres til at redegøre for at www.gauguin.dk kalder sig en AUKTIONANBRINGENDER:Det gøres gældende
At sagsøgeren har drevet hjemmeside www.gauguin.dk gennem anpartsselskaberne 2v invest
Aps cvr. 21326135 (konkurs), Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934865 (konkurs under navnet
Administrationsselskabet af den 3. marts 2001) som sagsøgeren selv har alle har stiftet
og drevet som anpartshaver, ejer, direktør, talsmand, "gemmolog" fra start og frem til
dato dato.

At Gauguin Trading Aps har registeret domænenavnet gauguin.dk på adressen Henningsesn Alle 33.
2900 Hellerup, bilag Z, samme adresse som Troels Gauguin Olivero siden 2004 har været hans
folkeregisteradresse, bilag Æ.

At sagsøgeren Troels Olivero, alene siden den 11. november 2002, har været eneste ejer af
domænenavne gauging.dk, gaugin.dk og gaugain.dk. Alle domænenavne som siden 2002 automatisk
omstiller til www.gauguin.dk. , Bilag Ø

At www.gauguin.dk siden 2004 i folkemunde er kaldt en fupauktion og fidusauktion.

At sagsøgeren Troels Olivero ihvertfals siden 2001 i alle kendelser, domme ved byretter,
landsretter, Sø & Handelsretten vedrørende www.gauguin.dk under anpartsselskaberne 2v invest
Aps cvr. 21326135 (konkurs), Gauguin Auktioner Aps. cvr. 25934865 (konkurs under navnet
Administrationsselskabet af den 3. marts 2001) og Gauguin Trading Aps cvr. 30346491 har
repræsenterede sig selv, og i nogle tilfælde sammen med advokat, som den ansvarlige i førnævnte
anpartsselskabers gøren og laden.

At sagsøgeren Troels Olivero i V-21-05 i Sø & Handelsretten, blev noteret for: "Troels Olivero
valgte udelukkende af bekvemmelighedsgrunde at bruge sit 100% ejet selskab som køber" …..af
de falske Rolex-ure (100 % eget selskab = 2V invest aps cvr. 21326135)
Dømt skyldig for erhvervsmæssig import af falske Rolex-ure. Bilag Å side 2, afsnit seks

At sagsøger Troels Olivero 100% eget anpartsselskab 2V invest Aps cvr. 21326135 den 24. oktober 2006
i Sø & Handelsretten V-21-05 blev dømt skyldig for import af falske Rolex-ure, grundet
dispositioner som sagsøger Troels Olivero, alene havde foretaget. Bilag Å, side tre og fire.

At sagsøgerens 100 % ejet firma 2v invest Aps cvr. 21326135 samtidig ejede datterselskabet
Gauguin Auktioner Aps som drev www.gauguin.dk som sagsøgeren havde stiftet, bilag AA

At sagsøgeren Troels Olivero i forbrugerklagenævnets afgørelse primo 2007 på vegne af gauguin
Auktioner Aps cvr. 25934865 blev dømt til at betales klageren kr. 4.687,50 kr., bilag L

At sagsøgern Troels Olivero i forbrugerklagenævnets afgørelse den 2. marts 2009 på vegne af
Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 blev dømt til at betale klageren 3.250,00 kr., bilag M

At sagsøgeren Troels Olivero i forbrugerklagenævnets afgørelse den 6. april 2007 på vegne af
gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 (senere ændret til Administrationsselskabet af den 3. marts
2001)blev dømt til at betale klageren 31.250,00 kr tilbage til klageren, bilag O

At sagsøgern Troels Olivero i forbrugerklagenævnets afgørelse den 11. januar in solidum på vegne
af Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 (senere ændret til Administrationsselskabet af den
3. marts 2001) blev dømt til at betale klageren 8.000,00 kr tilbage til klageren, bilag P

At sagsøgeren Troels Olivero i forbrugerklagenævnets afgørelse den 11. juni 2006 på vegne af
Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 blev dømt til at betale klageren 500,00 kr. til klageren, bilag Q

At sagsøgern Troels Olivero i forbrugerklagenævnet afgørelse den 2. juni 2007 på vegne af Gauguin
Auktioner Aps cvr. 25934865 (senere ændret til administrationsselskabet af den 3. marts 2003 blev
dømt til at betale klageren 9.750,00 kr. til klageren, bilag R

At indholdet vedrørende www.gauguin.dk i de offentliggjorte kendelser og domme på www.nobelantik.dk
på nær nogle stavefejl er faktuel korrekte.

At sagsøgeren Troels Olivero og Gauguin Auktioner Aps i Københavs Byret, taber sagen mod Larsen Data
i anmodningen om at før nedlagt fogedforbud mod domænet webdane.dk, bilag N

At sagsøgeren og hans firmaer i flere tilfælde endnu ikke har opfyldt sine forpligtelser over de
kendelser afsagt af forbrugerklagenævnet.

At forbrugerstyrelsens hjemmeside firmatjek.dk offentliggøre de afsagte kendelser, når visse betingelser
for offentliggørelse er opfyldte, bilag AB

At sagsøgeren Troels Olivero den 11. september 2007 optrådte i tv-udsendelsen DR-Kontant under titlen
"Auktionshuse snyder med smykker på nettet", sig som ansvarlig ejer og direktør omkring salg af de
i tv-programmet omtale overvurderede smykker som sælges på www.gauguin.dk som han ejer 100% gennem
selskabet Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 (senere Administrationsselskabet af den 3. marts
2001- nu konkurslukket), bilag W

At sagsøger Troels Olivero i vedtægterne den 2. januar 2010 for Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865
blev ændret således at anpartsselskabet Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 ændret navnet til
Administrationsselskabet af den 3. marts 2001 Aps cvr. 25934865 (nu konkurs), bilag D

At sagsøgeren Troels Olivero i sine vedtægter den 14. januar 2009 i Gauguin Trading Aps cvr. 30346491
fik indført binavnet Gauguin Auktioner Aps, bilag AC

At dagbladet Ekstra Bladet den 28. marts 2009 under overskriften "pas på forbrugerfuskere" nævnte
Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 (Administrationsselskabet af den 3. marts 2001) med tre sager
hos forbrugerklagenævnet. Bilag AD side to

At TV 2 - Finans den 22. september 2009 under overskriften "SE LISTEN: virksomheder der snyder" nævnte
Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 (Administrationsselskabet af den 3. marts 2001) med fire sager, bilag AE

At netportalen forbrug den 21. oktober 2009 som har offentliggjort firmaer der ikke har efterlevet
forbrugerklagenævnets afgørelse(r). Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 er opført to gange, bilag AF

At netportalen firmatjek.dk den 26. oktober 2009 under overskriften "6 nye sager på Firmatjek" har anført
Gauguin Auktioner Aps cvr. 25934865 to gange. Bilag AG

At sagsøgere Troels Olivero den 18. juni 2008 på www.gauguin.dk sælger en ring for kr. 22.000.00 som han
selv har vurderet kr. 245.000.00-

At auktionshuset Gauguin (Gauguin Auktioner Aps) laver denne overskrift den 29. november 2009 i Morgenavisen
Jyllandsposten "platugler i auktionsbranchen", bilag K

At www.gauguin.dk får den 6.juli 2004 for hård kritik af direktør Peter S. Meyer fra Trapholt Museum
og Jesper Bruun Rasmussen fra auktionshuset Bruun Rasmussen omkring salget af et tilskrevet maleri.
Begge brugte ord som uværdigt, svagt, og JBR slutter af med at sige; ""man er rimelig sikker på, at
hvis der er tilføjet et "tilskrevet", er det ikke den ægte vare, bilag AH

At sagsøger på www.ebay.com i dag stadig bruger firma navnet Gauguin Auction House, selvom navnet hos
Erhverv & Selskabsstyrelsen blev slettet den 13. november 2007, bilag AI side et og to.

At TV Nyhederne under overskriften, "listen over virksomheder der snyder og er ligeglade med at blive
sat i gabestok". Bilag AJ, side 2

At Erhversbladet.dk den 21. april 2009 skrev, at forbrugerombudsmanden griber ind overfor for virksomheden
gauguin.dk, bilag AK

At sagsøgeren Troels Olivero i sin modus a`gendi og modus es`sendi er selve fundamentet til de, iflg.
sagsøgte selv negative eksponeringer i TV, aviser med meget meget mereog diverse advarselsregister
landets her og der og alle vegne

Det bestrides at sagsøgte er omfattet af omfattet af markedsføringsloven, alene af den grund, at sagsøgte
ikke er momsregisteret, bilag AL

Sagsøgte er i stævningen ikke oplyst præcist, hvad sagsøgerne mener er injurierende på www.nobelantik.dk [se note 1.]

Det gøres gældende at sagsøgtes med henvisning til Retsplejeloven § 318 skal tilkendes særskilte
sagsomkostninger [se note 1.]

Sagsøgte gør gældende, at en evt. manglende opfyldelse af svar på provokationerne skal tillægges
sagsøgerne processuel skadevirkning.
Randers den 9. marts 2010

Allan N. Andreasson
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

BS nr. 99-2662 / 2009
BILAG:
A. Oprettelse af Easy Auction
B. Navneændring Easy Auction til Gauguin Auktioner
C. Statstidende Konkurs over Gauguin Auktioner (administrationsselskabet af den 3. marts 2001)
D. Navneændring Gauguin Auktioner til administrationsselskabet af den 3. marts 2001
E. Salgsaftale kundedatabase ml Gauguin Auktioner og Gauguin Trading
F. Salgsaftale jadefigurer ml Gauguin Auktioner og Gauguin Trading - to sider
G. Salgsaftale kontorudstyr Gauguin Auktioner og Gauguin Trading
H. Salgsaftale PBS ml Gauguin Auktioner og Gauguin Trading
I. Aftale, bla. gældforpligtelser Gauguin Trading overtager gælden i Gauguin Auktioner
J. Udskrift af Østre Landsret dombog vedr Larsen Data - frifundet - fem sider
K. Jyllandsposten Platugler i auktionsbranchen - to sider
L. Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 642/7-119 ( ring2.html ) - fem sider
M. Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 642/7-136 ( ring1 ) - fem sider
N. Dom ved Københavns byret den 30. Oktober 2008 - 15 sider
O. Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 642/7-151 (ring3 ) - syv sider
P. Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 08/01093 ( ring4.html ) - fem sider
Q. Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 650/7-1112 ( stol5.html ) - fire sider
R Afgørelse fra forbrugerklagenævnet nr. 08/01455 ( ring6.html ) - fem sider
S. Troels Olivero`s brev til forbrugerstyrelsen - fire sider
T. Forbrugerombudsmanden til gauguin.dk vedr. fortrydelsesret - tre sider
U. Vurdering 245.000 kr. solgt for 22.000 kr. grove overvurderinger - fem sider
V. Certifikat ISG
W. Tv-udsendelse DR-Kontant
X. Autoriseret gemmolog
Y. Forbrugerombudsmanden
Z. Dk-Hostmaster ejerforhold gauguin.dk
Æ. Folkeregister oplysning på Troels Olivero
Ø. Dk-Hostmaster ejerforhold over gauging.dk. gaugin.dk og gaugain.dk - tre sider
Å. Falske Rolex-ure - Dom - fire sider
AA. 2 V invests datterselskab Gauguin Auktioner Aps
AB. Betingelser for at få offentliggjort den erhvervsdrivendes navn på firmatjeks liste
AC. Gauguin Auktioner Aps tilføjes den 14. januar 2009 til Gauguin Trading Aps som binavn
AD. Ekstrabladet 28. marts 2009 "Pas på forbrugerfuskerne" - Gauguin.dk opført med tre sager
AE. TV2 finans - virksomheder i gabestok - bla. gauguin.dk
AF. Forbrug.dk den 21-10-2009 - gauguin.dk er stadig opført på listen
AG. 6 nye sager på firmatjek - her iblandt gauguin.dk
AH. Hård kritik af nyt auktionshus
AI. Gauguin Auction House - afmeldt, men sælger stadig smykker
AJ. TV2 - Virksomgeder der snyder - to sider
AK. Forbrugerombudsmanden griber ind over for gauguin.dk
AL. Udskrift fra CVR, vedr. Randers Auktioner